Experiments Conjoint en les enquestes del CEO

Durant l’Enquesta Sociopolítica de 2022, el CEO va realitzar un experiment denominat Conjoint que consistia en l’elecció de parelles per a una hipotètica adopció, havent de comparar diferents característiques. En aquest article, explicarem en què consisteixen aquests tipus d’experiments i els resultats del realitzat en la nostra enquesta.

Què és un experiment Conjoint?

El terme, que prové originalment de la psicologia matemàtica, fa referència a aquells experiments que mesuren les preferències dels enquestats a partir d’una avaluació i comparació de perfils segons diferents característiques, les quals s’aleatoritzen i presenten en una taula. Aquest mètode de recerca permet estudiar tòpics amb un alt risc de desitjabilitat social, és a dir, que les persones responguin segons el que creuen que la societat opinaria de la seva resposta i no segons el que realment pensen. Es presenten als enquestats diferents característiques de dos o més perfils simultàniament, per tal que no sentin que els enquestadors busquen conduir la seva opinió a un lloc específic.

Experiment sobre l’adopció

En el cas de l’experiment realitzat pel CEO, aquest es basava en l’adopció i amb una hipòtesi, registrada a l’EGAP, que buscava estudiar si existeix homofòbia amagada en la societat catalana. Tenint en compte l’objecte d’estudi, es va considerar aquest mètode experimental el més apropiat a l’ésser un tòpic sensible i en sofrir el risc de desitjabilitat social, com succeeix en el cas de les hipòtesi de discriminació a minories. A causa de la necessitat d’aleatoritzar les característiques de les parelles a comparar, l’experiment es va realitzar només a les persones que van respondre l’enquesta Sociopolítica en línia i no a través del qüestionari en paper. La pregunta es presentava a les persones enquestades amb una taula similar a la següent en la qual s’incloïen les diferents característiques:

CaracterístiquesParella 1Parella 2
Noms  
Tipus de parella  
Edat  
Nivell educatiu  
Valors familiars  
Raó per a adoptar  
  • Noms: representaven l’orientació sexual de les parelles en variar aleatòriament entre parelles heterosexuals i homosexuals (d’homes i dones)
  • Tipus de parella: podia ser oberta, que pot tenir relacions sexuals amb altres persones, o tancada, que té relacions sexuals només amb la seva parella.
  • Edat: variava aleatòriament entre parelles de menor o major edat, i amb menor o major diferència entre els membres.
  • Nivell educatiu: podien tenir estudis primaris, secundaris o universitaris.
  • Valors familiars: podien ser permissius o estrictes.
  • Raó per a adoptar: podia tractar-se d’una parella que no podia tenir fills biològicament o que podia però preferia adoptar.

Un cop feta la comparació, les persones enquestades podien triar entre una parella o l’altra segons les seves preferències, encara que la resposta no era obligatòria.

Resultats

Per representar els resultats s’utilitzen mitjanes marginals, que representen el resultat mitjà de cada característica (si s’ha triat la parella amb elles o no) en cadascuna de les seves aparicions, fent una mitjana d’entre la resta. És a dir, permet visualitzar en quina mesura les persones enquestades triaven parelles que incloïen les diferents característiques. Si la mitjana marginal és menor a 0.5, l’efecte d’aquesta característica en l’elecció de la parella és negatiu, i viceversa si és major a 0.5. Mentre més llunyana estigui la mitjana marginal del 0.5, major és l’efecte, sigui positiu o negatiu.

Així, per exemple, en el cas de l’orientació sexual dels membres de la parella, les persones enquestades preferien en major mesura parelles heterosexuals i, en menor mesura, parelles homosexuals d’homes. D’altra banda, l’efecte del tipus de relació és encara major: les parelles tancades són significativament més preferides que les parelles obertes.

La característica més important per a les persones enquestades a l’hora de triar una opció o l’altra és la raó per a adoptar. Les respostes es decanten principalment per les parelles que no poden tenir fills biològics en detriment de les quals sí que poden. També es pot observar una menor proporció de persones enquestades que prefereixen parelles amb major diferència d’edat, amb estudis primaris i amb valors familiars estrictes.

En resum

Com s’esmenta a l’inici, els experiments Conjoint són eines molt útils per les ciències socials a l’hora d’investigar temes sensibles o evitar opinions esbiaixades com a conseqüència de la desitjabilitat social en una simple pregunta, i és així com l’experiment sobre adopció realitzat en l’Enquesta Sociopolítica de 2022 permet observar actituds dins de la societat catalana que no s’havien pogut percebre en altres enquestes o no s’havien preguntat abans.

En el cas de la hipòtesi en la qual es va basar l’experiment per detectar homofòbia amagada en la societat catalana, la monografia del CEO Els valors dels catalans. Àmbits, perfils i perspectiva comparada (2021) remarcava una majoritària acceptació de l’adopció per part de parelles homosexuals, no obstant això, aquest experiment permet veure que els catalans es decanten per les parelles heterosexuals en detriment de les homosexuals per a adoptar. Així doncs, d’alguna manera es demostra la presència d’una certa homofòbia, la qual no es veu reflectida en preguntes tradicionals sobre el tòpic. D’aquesta manera, la utilització d’experiments Conjoint per a temes sensibles com l’adopció o la diversitat sexual permet observar resultats interessants que no s’observen en altres estudis.

També permet detectar prejudicis no mesurats anteriorment cap a les parelles obertes o les parelles amb major diferència d’edat, a més de preferències en l’adopció per parelles amb major nivell educatiu, valors familiars permissius i que no poden tenir fills de manera biològica. No obstant això, els resultats seran explotats en major mesura en el paper de treball d’Agustín Blanco i Alberto López: Not sota sexually modern after all: a Conjoint experiment on adoption candidates.

En conclusió, els experiments Conjoint obren un ventall de possibilitats per a la recerca en les ciències socials, podent mesurar actituds de la societat que no són fàcilment perceptibles en enquestes més tradicionals i, gràcies al canvi metodologia d’enquesta que està portant a terme el CEO amb el desenvolupament del Panel Ciutadà, es podran estudiar més aspectes interessants de la societat catalana.

Deixa un comentari